Idea

Jesteśmy wspólnotą katolików pochodzących ze środowisk twórczych różnych miast i tworzymy Vera Icon, Wspólnotę Twórców Chrześcijańskich. Nazwa ta wyraża nasze pragnienie wpatrywania się w Jedyny Prawdziwy Obraz – Jezusa Chrystusa. Jednoczy nas przekonanie, że Sztuka stanowi narzędzie umożliwiające nam odkrywanie Boga i doprowadzanie innych do spotkania ze Stwórcą. Zdajemy sobie sprawę z tego, że aby nasza twórczość miała taki potencjał, potrzebna nam jest głęboka formacja. Dlatego też inspiruje nas myśl Papieża Benedykta XVI:

„SZTUKA[…] ZAKŁADA PRZEDE WSZYSTKIM DAR NOWEGO SPOJRZENIA. WARTO ZATEM DOŁOŻYĆ WSZELKICH WYSIŁKÓW, ABY PONOWNIE DOTRZEĆ DO WIARY WIDZĄCEJ. TAM GDZIE ONA ZAISTNIEJE, TAM I SZTUKA ZNAJDZIE SWÓJ WŁAŚCIWY WYRAZ”

Nasz patron to św. Jan Chrzciciel – ten, którego powołaniem było wskazywanie Chrystusa. Jego słowa:

„TRZEBA, BY ON WZRASTAŁ, A JA ŻEBYM SIĘ UMNIEJSZAŁ” (J 3,30)

uczą nas stawiania Boga na pierwszym miejscu w życiu. Wierzymy, że nasza sztuka może mieć wymiar proroczy, ale też jesteśmy świadomi, że dla czystego spojrzenia musimy „wyjść na pustynię”. Pragniemy mieć oczy Gołębicy.

Kim jesteśmy?

Od 2012 roku, kiedy zawiązała się Vera Icon Wspólnota Twórców Chrześcijańskich, rozeznajemy że nasze powołanie to ewangelizacja środowisk artystycznych. Kładziemy nacisk na codzienną indywidualną formację członków wspólnoty, abyśmy odkrywając osobiście Boże Oblicze, mogli być świadectwem w naszym środowisku.

Równie ważny jest rozwój naszej twórczości, dbanie o jakość formy i treści, nieustanne poszukiwanie prawdy, zadawanie pytań. Dlatego regularnie organizujemy wystawy, plenery, realizujemy autorskie projekty artystyczne, próbujemy wyjść ze sztuką i wiarą na ulice.

Funkcję opiekuna duchowego wspólnoty pełni obecnie ojciec Jacek Hajnos OP.

Wspólnota ma charakter ogólnopolski. Działamy w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu oraz przez platformy umożliwiające spotkania online, zrzeszając osoby z różnych zakątków Polski. Wspólnotą zarządza lider we współpracy z radą złożoną z reprezentacji poszczególnych wspólnot. Spotykają się kilka razy do roku, by zadecydować o działaniach grupy i omówić bieżące sprawy.

Twórców sztuki z różnych dziedzin, działaczy kultury, a także tych, którzy swoją aktywnością (np. prawnik, księgowy, manager) mogą przyczynić się do wzrostu grupy, zapraszamy na spotkania w wybranych miastach oraz na rekolekcje.

członek – osoba charakteryzująca się dojrzałością duchową, artystyczną, osobowościową – pełnoprawny członek wspólnoty Vera Icon, zobowiązuje się do codziennej modlitwy Vera Icon, do trwania w codziennej modlitwie Pismem Świętym oraz do budowania i realizowania misji wspólnoty artystów chrześcijańskich Vera Icon

kandydat – artysta poznający wspólnotę; może zgłosić swoją kandydaturę liderowi z danego miasta lub w czasie rekolekcji i przygotowuje się do bycia członkiem, poprzez zaangażowanie w dzieła grupy i modlitwę

sympatyk – identyfikuje się z misją grupy i wspiera ją na miarę swoich możliwości, jednak z różnych przyczyn nie może w pełni włączyć się w jej realizację;

Współpraca

Jako wspólnota artystów chrześcijańskich tworzymy wydarzenia i bierzemy czynny udział w tych już organizowanych.

FILM

FOTOGRAFIA

GRAFIKA PROJEKTOWA

GRAFIKA WARSZTATOWA

MALARSTWO RYSUNEK

MODA

MULTIMEDIA

MUZYKA

POEZJA

SCENOGRAFIA KOSTIUM

RZEŹBA

WNĘTRZA SAKRALNE

kontakt: Dorota Hajduk • 782 524 480 • wspolnota@veraicon.art

Fundacja

Formą prawną do realizacji misji Wspólnoty jest Fundacja Vera Icon, której cele i

sposoby ich realizacji określa własny statut. Do jej głównych zadań należą:

 

  troska o dobra materialne Wspólnoty Vera Icon;

  organizacja corocznych rekolekcji Wspólnoty;

  organizacja ważnych wydarzeń Wspólnoty związanych z finansowaniem zewnętrznym;

  finansowanie wystaw i eventów

STATUT

Wspólnoty Twórców Chrześcijańskich Vera Icon

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne
Art. 1

1. Wspólnota Twórców Chrześcijańskich Vera Icon, zwana dalej Wspólnotą Vera Icon,
jest publiczną organizacją wiernych Kościoła Katolickiego działającą od 2011 r.,
której członkowie dążą do tworzenia dzieł rodzących się z wiary, pogłębiania
formacji religijnej oraz do ewangelizacji, szczególnie środowisk twórczych.
2. Wspólnota Vera Icon jest organizacją kościelną w rozumieniu art. 34. ust.1, pkt 1
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1347 z późn. zm.).
3. Wspólnota Vera Icon jest stowarzyszeniem prywatnym w rozumieniu kan. 321
Kodeksu Prawa Kanonicznego.
4. Wspólnota Vera Icon działa w oparciu o przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej
Polskiej, przepisy zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego, niniejszym statucie oraz
wewnętrznych aktach stanowiących uszczegółowienie postanowień Statutu.

Art. 2

Wspólnota Vera Icon działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3

Wspólnota Vera Icon zrzesza członków zaangażowanych w życie Kościoła, którzy
dobrowolnie poświęcają swój czas i zdolności w wypełnianiu misji.

Art. 4

Wspólnota Vera Icon posiada opiekuna duchowego, który czuwa nad duchową
formacją członków oraz doktrynalną prawowiernością w sprawach wiary
i moralności. Ma on również prawo wizytowania wspólnot i jest głównym
rekolekcjonistą Wspólnoty.

Art. 5

1. Patronem wspólnoty Vera Icon jest św. Jan Chrzciciel.
2. Święto patronalne Wspólnoty Vera Icon obchodzone jest 24 czerwca w dzień
liturgicznej uroczystości narodzenia św. Jana Chrzciciela.
3. Dorocznym spotkaniem Wspólnoty Vera Icon są wakacyjne rekolekcje połączone
z uroczystością ślubowania na członków Wspólnoty Vera Icon i błogosławieństwa.
Obchodzony jest wtedy Dzień Wspólnoty.
Art. 6

Elementy tożsamości Wspólnoty Vera Icon określa Rada Liderów Wspólnoty w odrę-
bnych dokumentach.

 

Rozdział II

Misja, cele, sposoby działania

Art. 7

1. Misją Wspólnoty Twórców Chrześcijańskich Vera Icon jest tworzenie dzieł rodzących
się z wiary, przez które członkowie Wspólnoty włączają się w misję apostolską
Kościoła, upowszechniając ewangeliczne wartości we wszystkich dziedzinach życia,
zwłaszcza społecznego i kulturalnego.
Art. 8

Cele Wspólnoty Vera Icon to:
1. Tworzenie wspólnoty uczniów podążających za Chrystusem, dążących do uświęcenia
i zbawienia.

2. Budowanie chrześcijańskiej wspólnoty będącej środowiskiem wiary, modlitwy,

duchowego wzrostu, pogłębionych relacji międzyosobowych i posługi ewange-
lizacyjnej członków Wspólnoty.

3. Troska o integralny rozwój człowieka w oparciu o uniwersalne wartości kulturalne,
moralne i religijne.
4. Angażowanie się w życie Kościoła i jego misję, zwłaszcza apostolską.
5. Ewangelizacja, zwłaszcza środowisk twórczych.
6. Tworzenie kultury w oparciu o wartości ewangeliczne.
7. Zrzeszanie artystów, animatorów i organizatorów kultury, tworzących na chwałę
Bożą.
8. Tworzenie dzieł rodzących się z wiary, kontemplacji i prowadzących do widzenia
wewnętrznego.
9. Inspirowanie do twórczego działania i podejmowania misji.
10. Formacja duchowa członków Wspólnoty.
11. Modlitwa za twórców żyjących i nieżyjących.
12. Troska o kulturę wiary w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym.
13. Dbanie o wysoką jakość dzieł twórczych, profesjonalizm działania. (we wspólnocie)
14. Rozpoznawanie i wspieranie talentów twórczych i organizacyjnych.
15. Reprezentowanie, obrona praw i interesów członków Wspólnoty Vera Icon.
16. Pośredniczenie pomiędzy artystami a zleceniodawcami.
17. Podejmowanie szeroko pojętej edukacji kulturalnej i religijnej.
18. Zmiana świadomości dotycząca miejsca sztuki w życiu kościelnym i religijnym
poszczególnych wiernych.
19. Troska o jakość dzieł sakralnych i religijnych. (w społeczeństwie)
20. Zmiana społecznego postrzegania sztuki kościelnej.
21. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze artystycznym i kulturalnym.
22. Podejmowanie działań promujących sztukę tworzoną przez artystów katolickich
w kraju i za granicą.
23. Wspieranie pracy chrześcijańskich twórców kultury oraz tworzenie warunków do
wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami.
24. Integracja środowiska twórców chrześcijańskich, rozwijanie kontaktów i współpracy
w kraju i za granicą.
25. Podejmowanie inicjatyw w sferze integracji społecznej.
26. Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej i apostolskiej.
27. Współpraca z organizacjami publicznymi i wspieranie inicjatyw społecznych w ich
działaniach na rzecz dobra wspólnego.
28. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Art. 9
Wspólnota Vera Icon realizuje swoje cele poprzez:
1. Indywidualną i wspólnotową modlitwę oraz rozważanie Słowa Bożego.
2. Spotkania formacyjne we wspólnotach lokalnych opartych na wspólnym
uczestnictwie w Eucharystii i dzieleniu się Słowem Bożym.
3. Tworzenie i prezentowanie dzieł.
4. Organizowanie rekolekcji, konferencji, prezentacji twórczości artystycznej, dyskusji
o sztuce, seminariów nad wybranymi tekstami z obszaru duchowości, nauki Kościoła,
sztuki, kultury itp.
5. Organizowanie spotkań integrujących.
6. Organizowanie otwartych spotkań inspiracyjnych dla twórców i osób spoza
Wspólnoty.
7. Organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych, zwłaszcza poruszających
ważne aspekty wiary.
8. Organizowanie plenerów, warsztatów twórczych, szkoleń, wykładów, spotkań
edukacyjnych, akcji artystycznych i społecznych, koncertów oraz wszelkich eventów
o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.
9. Promocję twórców sztuki religijnej, zwłaszcza poprzez media społecznościowe
Wspólnoty.

10. Uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze artystycznym, modlitewnym i ewange-
lizacyjnym.

11. Podejmowanie wolontariatu.
12. Współpracę z Kościołem Katolickim, ze wspólnotami, stowarzyszeniami, fundacjami,
organizacjami pożytku publicznego, instytucjami i organizacjami kulturalnymi,
artystycznymi, naukowymi i społecznymi.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 10
1. W skład Wspólnoty Vera Icon wchodzą:
a) członkowie
b) kandydaci na członków
c) sympatycy
2. Członkiem Wspólnoty Vera Icon może być każdy katolicki twórca, organizator
i animator kultury, który pragnie realizować misję i cele Wspólnoty oraz przestrzega
postanowień niniejszego Statutu.
3. Wspólnota Vera Icon zrzesza profesjonalistów w swoich dziedzinach sztuki i designu,
tworzących w duchu katolickiej wiary, niekoniecznie w tematyce sakralnej, religijnej.
Zrzesza także organizatorów i animatorów kultury chcących przyczynić się do jej
rozkwitu. Gromadzi także fascynatów sztuki, którzy swoimi umiejętnościami

zawodowymi mogą przyczynić się do wzrostu Wspólnoty (np. manager, prawnik, PR-
owiec).

4. Członkami Wspólnoty Vera Icon są osoby pełnoletnie.
5. Członkowie Wspólnoty Vera Icon mogą należeć równocześnie do innych organizacji,
wspólnot, stowarzyszeń katolickich oraz reprezentować różne stany w Kościele.

Art. 11
1. Aby zostać członkiem Wspólnoty wymagane jest:
a) Uczestnictwo w tygodniowych rekolekcjach Vera Icon;
b) Złożenie ślubowania na okres roku;
c) Roczna przynależność do Wspólnoty Vera Icon w charakterze kandydata.
d) Złożenie sprawozdania rocznego z podjętej działalności indywidualnej
i wspólnotowej w zgodzie z misją Wspólnoty Vera Icon.
e) Modlitwa codzienna Wspólnoty Vera Icon.
2. Członek:
1) Uczestniczy w życiu i działalności Wspólnoty Vera Icon oraz wpływa na jej
kształt.
2) Rozumie i utożsamia się z misją Wspólnoty Vera Icon.
3) Powinien być dojrzały emocjonalnie, duchowo i artystycznie.

4) Jest realnie zaangażowany w budowanie Wspólnoty, adekwatnie do swoich
możliwości czasowych. Uczestniczy w lokalnych spotkaniach modlitewnych;
jest otwarty na podejmowanie posług w wybranej przez siebie dziedzinie; za
zgodą lidera włącza się w inicjatywy Vera Icon.
5) Zgłasza propozycje w zakresie funkcjonowania Wspólnoty, podejmowanych
przez Wspólnotę dzieł, jej posług, realizacji celów oraz we wszystkich innych
sprawach dotyczących bieżącej działalności Wspólnoty Vera Icon.
6) Każdy twórca ma prawo angażować się w dowolne, wybrane przez siebie
działania.
7) Reprezentuje Wspólnotę osobiście swoimi dziełami, pracą. W działaniach
o charakterze lokalnym i tymczasowym, decyzja o prawie do reprezentowania
Wspólnoty spoczywa na liderach i osobach przez nich wybranych.
Reprezentowanie Wspólnoty w działaniach o charakterze ogólnopolskim lub
długoterminowym rozeznaje Rada.
8) W miarę możliwości w pierwszej kolejności otrzymuje płatne zlecenia
w miarę ich pojawiania się.
9) Jest zobowiązany do przesłania liderowi wspólnoty lokalnej rocznego
sprawozdania z indywidualnej działalności artystycznej lub organizacyjnej,
tydzień przed posiedzeniem rady sprawozdawczej
10) Otrzymuje błogosławieństwo na twórczość, którą oddał na służbę Bogu.

Art. 12

1. Aby zostać kandydatem wymagane jest:
a) uczestnictwo w tygodniowych rekolekcjach Vera Icon;
b) złożenie ślubowania na okres roku.
2. Kandydat:
1) Rozumie i utożsamia się z misją Vera Icon.
2) Powinien być dojrzały emocjonalnie, duchowo i artystycznie.
3) Jest realnie zaangażowany w budowanie Wspólnoty przez uczestnictwo
w lokalnych spotkaniach i dziełach, adekwatnie do swoich możliwości
4) Każdy twórca ma prawo angażować się w dowolne, wybrane przez siebie
działania.
5) Nie reprezentuje Wspólnoty samodzielnie na zewnątrz, bez wyraźnego
zaproszenia lidera.
6) Przez rok, od momentu złożenia ślubowania, poznaje Wspólnotę, rozeznaje
i podejmuje się misji. W czasie kandydatury następuje weryfikacja jego
zaangażowania przez liderów.

7) Składa ślubowanie i otrzymuje błogosławieństwo na twórczość, którą oddał na
służbę Bogu.

Art. 13

1. Sympatyk:
1) Rozumie i utożsamia się z misją oraz współtworzy Wspólnotę.
2) Jego przynależność ma charakter niepełny, tzn. nie jest zaangażowany we
Wspólnotę we wszystkich obszarach: spotkania wspólnoty lokalnej (działania
ad intra), tworzenie dzieł i organizacja wydarzeń (działania ad extra),
uczestnictwo w dorocznych rekolekcjach Wspólnoty.
3) Nie składa ślubowania.
4) Każdy twórca ma prawo angażować się w dowolne, wybrane przez siebie
działania.
5) Nie jest reprezentantem Wspólnoty bez wyraźnego zaproszenia lidera lub
Rady.
6) Może brać udział w rekolekcjach, spotkaniach modlitewnych i być zapraszany
na wystawy zbiorowe za zgodą lokalnego lidera lub Rady.

Art. 14

1. Przyjęcie członków i kandydatów do Wspólnoty dokonuje Rada Liderów na wniosek
ubiegającego się potwierdzony przez liderów danej wspólnoty. Momentem nabycia
członkostwa jest złożenie ślubowania.
2. Przyjęcia w poczet sympatyków dokonują liderzy danych wspólnot na wniosek
ubiegającego się na okres 1 roku.
3. W szczególnych przypadkach lider może zwrócić się do Rady o weryfikację decyzji
dotyczącej sympatyków. Rada, będąc ciałem nadrzędnym, ma prawo zaangażować się
i rozsądzić konfliktowe sytuacje.

Art. 15

1. Złożenie ślubowania dokonuje się po wstępnej formacji podczas tygodniowych,
wakacyjnych rekolekcji Wspólnoty Vera Icon. Ma ono charakter uroczysty
i publiczny – dokonuje się wobec Boga i zgromadzonych członków Wspólnoty
poprzez ustną deklarację wyrażającą gotowość do podjęcia zobowiązań koniecznych

do realizacji misji Wspólnoty. Aktowi ślubowania towarzyszy przyjęcie błogosła-
wieństwa na twórczość i działalność.

2. Ślubowanie składa się każdorazowo na czas określony, tj. rok. Po upływie okresu, na
który ślubowanie zostało złożone, może zostać odnowione na kolejny rok po
wyrażeniu takiej woli przez członka.
3. Ślubowanie to deklaracja zaangażowania:
a) ogólnego – organizowanie rekolekcji, wystaw, posługi itp.;
b) lokalnego – budowa Wspólnoty przez czynny udział w jej życiu, formacji i
podejmowanie dzieł ewangelizacyjnych;
c) indywidualnego:
● codzienna modlitwa Vera Icon, lectio divina;
● oddanie swojej sztuki i działalności Bogu na Jego Chwałę;
● tworzenie dzieł lub innego zaangażowania związanego ze światem
sztuki
● udział w corocznych, wakacyjnych rekolekcjach Wspólnoty Vera Icon.

Art. 16
Członkostwo we Wspólnocie ustaje przez:
a) dobrowolne ustąpienie;
b) ustąpienie na wniosek liderów danej Wspólnoty lub Rady z powodu naruszeń lub
utrudniania realizowania celów Wspólnoty;
c) usunięcie uchwałą Rady Wspólnoty z tych samych powodów co powyżej wymienione
d) publiczne odstąpienie od wiary katolickiej lub zerwanie wspólnoty kościelnej, albo
podleganie ekskomunice nałożonej wyrokiem lub zadeklarowanej (Kan. 316 § 2
Kodeksu Prawa Kanonicznego).
e) braku odnowienia ślubowania przez członka Wspólnoty po upływie okresu, na który
ślubowanie zostało złożone; brak odnowienia może wynikać także z negatywnego
głosowania Rady Wspólnoty Vera Icon podczas Rady Sprawozdawczej.

Art. 17

1. Członkiem Wspólnoty Vera Icon nie może zostać osoba z poważnymi zaburzeniami
psychicznymi, utrudniającymi jej wypełnienie zobowiązań wynikających ze
ślubowania, misji i postanowień Statutu Wspólnoty oraz narażającymi życie lub
zdrowie tej osoby i osób trzecich.

 

Rozdział IV

Struktura i władze Wspólnoty Vera Icon

Art. 18

1. Ciałem decyzyjnym Wspólnoty Vera Icon jest Rada, w skład której wchodzą; lider
główny, wicelider, dwóch liderów z każdej wspólnoty, opiekun duchowy.
2. Wspólnota lokalna lub internetowa Vera Icon jest podstawową komórką Wspólnoty.
3. Formą prawną do realizacji misji Wspólnoty jest Fundacja Vera Icon, której cele

i sposoby ich realizacji określa własny statut. Do głównych zadań Fundacji należą:
1) troska o dobra materialne Wspólnoty Vera Icon;
2) organizacja corocznych rekolekcji Wspólnoty;
3) organizacja ważnych wydarzeń Wspólnoty związanych z finansowaniem
zewnętrznym
4) finansowanie wystaw i eventów
Art. 19
1. Do zadań i praw Rady Wspólnoty Vera Icon należy:
1) troska o realizację misji i celów Wspólnoty;
2) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Wspólnoty oraz ich
realizacja;
3) uchwalanie zmian Statutu i innych dokumentów Wspólnoty;
4) podejmowanie uchwał wiążących Wspólnotę przy zwykłej większości głosów;
5) uchwalanie wewnętrznych dokumentów normujących funkcjonowanie
Wspólnoty;
6) przyjmowanie członków do Wspólnoty;
7) wybór i zatwierdzanie liderów wspólnot lokalnych na wniosek ustępujących
liderów danej wspólnoty;
8) przyjmowanie rezygnacji lub odwoływanie lidera na jego wniosek lub decyzją
Rady;
9) wypracowywanie rozwiązań w sprawach zgłaszanych na Radę;
10) dbałość o właściwy rozdział zadań pomiędzy poszczególnych członków Rady
i ustalenie zakresu ich obowiązków;
11) reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz;
12) ustalanie cyklu formacyjnego członków Wspólnoty;
13) opracowywanie materiałów dotyczących Wspólnoty;

14) troska o rozwój Wspólnoty i powoływanie lokalnych wspólnot; zawieszanie
lub rozwiązywanie poszczególnych wspólnot;
15) inspirowanie działań wspólnot lokalnych i czuwanie nad ich działalnością
statutową;
16) dbanie o jedność Wspólnoty;
17) rozstrzyganie spraw spornych we wspólnotach;
18) powoływanie funkcji i zespołów zadaniowych do realizacji celów Wspólnoty;
19) nadzór nad finansami Wspólnoty;
20) przyjmowanie sprawozdań liderów z rocznej działalności wspólnot lokalnych;
21) opiniowanie rocznego planu działania wspólnot lokalnych;
22) opiniowanie rocznej pracy poszczególnych zespołów oraz przyjmowanie
sprawozdań z rocznej działalności od ich koordynatorów;
23) przedkładanie sprawozdania merytorycznego z rocznej działalności Rady
członkom Wspólnoty.

2. Wybór i zatwierdzanie liderów oraz członków Wspólnoty odbywa się w głosowaniu
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady
Wspólnoty. W razie nieosiągnięcia minimalnej większości głosów liderzy danej
wspólnoty przedstawiają Radzie innego kandydata na lidera i przeprowadzają kolejne
głosowanie. W głosowaniu członkowie Rady powinni kierować się także rocznym
sprawozdaniem z działalności indywidualnej kandydata.
3. Wybór i zatwierdzenie członków Wspólnoty Vera Icon odbywa się na tzw. Radzie
Sprawozdawczej, po przedstawieniu rocznych sprawozdań. Rada Sprawozdawcza
powinna być ostatnim posiedzeniem rady przed rekolekcjami wakacyjnymi.
4. Zatwierdzenie nowej wspólnoty lokalnej jako pełnoprawnej komórki Wspólnoty Vera
Icon.
5. Uwierzytelnienie nowej wspólnoty lokalnej odbywa się poprzez głosowanie Rady po
minimum roku funkcjonowania tej wspólnoty.
6. Uchwały Rady Wspólnoty przeprowadzane są w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, co oznacza, że przyjęcie wniosku dokonuje się jeśli liczba
głosów „za” jest większa o co najmniej jeden głos od liczby głosów przeciwnych
niezależnie od tego, ile było głosów wstrzymujących się.
7. Spotkania Rady Wspólnoty Vera Icon odbywają trzy razy w roku: spotkanie
formacyjne, spotkanie sprawozdawcze przed rekolekcjami oraz spotkanie

podsumowujące. Ostatnie spotkanie w roku pracy ma charakter sprawozdawczo-
podsumowujący z wstępnym opracowaniem planu działania na kolejny rok.

8. Nadzwyczajne zebranie Rady Wspólnoty może być zwołane w każdym czasie na
wniosek:
● co najmniej 5 członków Rady Wspólnoty;
● lidera głównego;

● opiekuna duchowego.
9. Rada rozpatruje wnioski złożone przez każdego zainteresowanego działalnością
Wspólnoty Vera Icon.
10. Tożsamość i działanie Rady Wspólnoty Vera Icon określa model kolegialny:
1) każdy głos na Radzie jest równy;
2) każdy z członków Rady ma głos decyzyjny w działalności Wspólnoty;
3) każdy z członków Rady angażuje się w wybrane działanie Rady Wspólnoty
i bierze za nie odpowiedzialność.
10. Wymagane kworum Rady wynosi 50%.
11. Posługa Lidera Głównego i Zastępcy Lidera Głównego trwa dwa lata. Kadencja
upływa:
1) z upływem okresu kadencji;
2) w przypadku rezygnacji z pełnionej przez siebie funkcji;
3) w przypadku odwołania decyzją Rady Wspólnoty podjętą większością 2⁄3
głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady.

12. Rada może powoływać dodatkowe funkcje, których zakres odpowiedzialności
normują osobne dokumenty.
13. Rada powołuje zespoły i ich koordynatorów odpowiedzialnych za poszczególne
zadania w zależności od potrzeb Wspólnoty. Szczegółowe zespoły i ich zadania
reguluje osobny dokument o nazwie “Zespoły i zadania”.

Art. 20

1. Organem pomocniczym Rady Wspólnoty jest Prezydium.
2. Prezydium zajmuje się sprawami organizacyjnymi, które nie są zastrzeżone wyłącznej
kompetencji Rady. Do spraw zastrzeżonych wyłącznej kompetencji Rady należą:
a) wprowadzanie zmian strukturalnych
b) odwoływanie lidera lub przyjmowanie lidera wspólnoty lokalnej
c) przyjmowanie i odwoływanie członków Wspólnoty
d) odwoływanie i przyjmowanie opiekuna duchowego
3. Spotkania Prezydium odbywają się comiesięcznie.
4. Prezydium składa się z Lidera Głównego, Zastępcy Lidera Głównego oraz Prezesa
i wiceprezesa Fundacji Vera Icon oraz innych wyznaczonych osób.
5. Nie można łączyć funkcji Lidera Głównego z funkcją prezesa fundacji Vera Icon.

Art. 21

Struktura zaangażowania we Wspólnocie lokalnej wygląda następująco:

1. lider – prowadzi i koordynuje wszelkie działania w lokalnej wspólnocie,
reprezentuje ją na zewnątrz. Jest członkiem Rady Wspólnoty i włącza się w jej
prace na poziomie ogólnopolskim. Ściśle współpracuje z wiceliderem
w wszelkich działaniach podejmowanych we wspólnocie lokalnej. Relacja
z wiceliderem wspólnoty lokalnej jest symetryczna.
2. wicelider – ma analogiczną funkcję, władzę oraz kompetencje jak lider. Ściśle
współpracuje z liderem w wszelkich działaniach podejmowanych we
wspólnocie lokalnej. Relacja z liderem wspólnoty lokalnej jest symetryczna.
3. członek – utożsamia się z misją Wspólnoty. Zostaje się nim po minimum roku
bycia kandydatem.
4. kandydat – przygotowuje się do bycia członkiem poprzez zaangażowanie
w dzieła grupy i modlitwę. Po roku kandydat może stać się członkiem;
5. sympatyk – identyfikuje się z misją grupy i wspiera ją na miarę swoich
możliwości. Nie reprezentuje grupy, nie składa ślubowania.
6. doradca duchowy – odpowiada za formację duchową we wspólnocie lokalnej;
ustanawiany zgodnie z kan. 324 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Art. 22

1. Każda wspólnota lokalna posiada obligatoryjnie lidera oraz wicelidera, którzy ściśle
współpracują ze sobą. Wchodzą w skład Rady Vera Icon. Ich prawa, zadania i cechy
to:
1) Każdy lider posiada te same prawa i obowiązki co członek Vera Icon.
2) Posiada zdolności przywódczo – organizacyjne.
3) Rozumie, podziela i wprowadza w życie misję: cele i wizję Wspólnoty
w swojej wspólnocie.
4) Wie, w jakim kierunku prowadzić, motywować grupę.
5) Prowadzi i koordynuje działania w lokalnej wspólnocie.
6) Przydziela konkretne zadania w celu realizowania poszczególnych dzieł.
Wyznacza dziedziny, za które są odpowiedzialni członkowie, kandydaci
i sympatycy.
7) Koordynuje współpracę w danej wspólnocie w oparciu o wzajemny dialog.
8) Nadaje spotkaniom modlitewnym jednolity charakter i kierunek.
9) Reprezentuje wspólnotę na zewnątrz i działa w jej imieniu.
10) Odpowiada i podlega Radzie. Składa na Radzie sprawozdanie ze swojej
działalności.
11) W swojej wspólnocie przekazuje ustalenia, jakie zostały podjęte na Radzie.
12) Wsłuchuje się w głos członków, kandydatów i sympatyków.

13) Liderzy są osobami, którym członkowie i kandydaci zgłaszają wszelkie
problemy, wątpliwości. Decydują o sposobie ich rozwiązania.
14) Składa wnioski na Radzie i wpływa na kształt jej obrad oraz kierunek
działania Wspólnoty.
15) Występuje z inicjatywą uchwałodawczą i omawia zgłaszany projekt.
Wraz ze zgłoszeniem danego projektu uchwały staje się jego projektodawcą.
16) Liderem nowej wspólnoty lokalnej musi być osoba będąca Członkiem
Wspólnoty.

2. Lider podejmuje swoją posługę na okres dwóch lat. Jego kadencja upływa:
1. z upływem okresu kadencji;
2. w przypadku rezygnacji z pełnionej przez siebie funkcji; w tej sytuacji
powinien poinformować o tym radę na 3 miesiące przed rezygnacją z posługi.
3. w przypadku odwołania decyzją Rady Wspólnoty podjętą większością 2⁄3
głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady, na wniosek
przynajmniej 1 członka Rady.

3. Lider wspólnoty lokalnej przedstawia na radzie sprawozdawczej sprawozdanie roczne
z projektów wspólnoty lokalnej.

Art. 23

1. Opiekun duchowy jest członkiem Rady i posiada prawo głosu. Do jego praw i zadań
należy:
1) szczególna troska o duchową formację Wspólnoty;
2) towarzyszenie Wspólnocie, umożliwianie Radzie, liderom i członkom
konfrontowanie się z dokonującymi się procesami;
3) zwracanie uwagi na niebezpieczeństwa, doradzanie;
2. Opiekun duchowy Wspólnoty Vera Icon przestaje pełnić pełnić swoją funkcję:
1) w przypadku rezygnacji z pełnionej przez siebie funkcji;
2) w przypadku odwołania decyzją Rady Wspólnoty podjętą większością 2⁄3
głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady.
3) każda wspólnota lokalna może wystąpić do ordynariusza miejsca z prośbą
o ustanowienie doradcy duchowego, zgodnie z Kan. 324 § 2 Kodeksu Prawa
Kanonicznego.

Art. 24

1. Członkowie Wspólnoty gromadzą się regularnie we wspólnotach lokalnych na
spotkaniach modlitewnych i formacyjnych oraz uczestniczą w życiu Wspólnoty przez
podejmowanie posług i dzieł.

2. Spotkania we wspólnotach lokalnych składają się z części modlitewnej i dzielenia
oraz części formacyjnej, na którą składają się konferencje, seminaria, dyskusje,
prezentacje itp., organizowane w zależności od rozeznania potrzeb danej wspólnoty.
3. Za prowadzenie spotkań we wspólnotach lokalnych odpowiadają liderzy.

 

Rozdział V

Finanse Wspólnoty Vera Icon

Art. 25

1. Działalność Wspólnoty finansowana jest z darowizn.
2. Środki finansowe będące w dyspozycji Wspólnoty przeznaczane są na realizację
celów Wspólnoty.
3. W sprawach finansowych Wspólnotę reprezentuje Fundacja Vera Icon. Prezes
Fundacji albo jego pełnomocnik przedkłada Radzie informacje z bieżącego
zarządzania finansami Wspólnoty oraz prezentuje sprawozdanie finansowe na radzie
sprawozdawczej.
4. Rada Wspólnoty sprawuje nadzór nad przeznaczaniem środków finansowych
Wspólnoty na cele statutowe.

 

Rozdział VI

Zasady reprezentacji
Art. 26

1. Wspólnotę Vera Icon na zewnątrz reprezentuje Rada, a z jej upoważnienia może to
czynić Lider Główny lub którykolwiek członek Rady do tego wyznaczony przez
Radę.
2. Wspólnotę lokalną reprezentują na zewnątrz Liderzy danej wspólnoty lub członkowie
do tego upoważnieni w danym działaniu niewymagającym bezwzględnej obecności
Liderów.
3. Wspólnotę Vera Icon w sprawach finansowych reprezentują oraz mogą zaciągać
zobowiązania majątkowe i ponoszą odpowiedzialność za decyzje finansowe: Prezes
Fundacji wraz ze Skarbnikiem Fundacji lub Zastępca Prezesa Fundacji, z

uwzględnieniem art. 20, p. 21 i 22. (których działanie podlega nadzorowi Rady
Wspólnoty).

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe
Art. 27

1. Zmiana statutu następuje w formie uchwały podjętej przez Radę Wspólnoty
większością 2⁄3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do
głosowania.

Art. 28

1. Rozwiązanie Wspólnoty Vera Icon może nastąpić uchwałą decyzji Rady Wspólnoty.
2. Wspólnoty lokalne mogą zostać rozwiązane przez Radę Wspólnoty. W przypadku
rozwiązania z własnej inicjatywy, decyzję zatwierdza Rada Wspólnoty zwykłą
większością głosów.
3. Środki finansowe pozostałe po zakończeniu działalności Wspólnoty będą przekazane
na cele charytatywne wyznaczone przez Radę Wspólnoty Vera Icon.

Art. 29

1. Kwestie nieuregulowane niniejszym Statutem oraz wymagające dodatkowego
uszczegółowienia określają osobne dokumenty Wspólnoty Vera Icon.

STATUT

Fundacji Vera Icon

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

Fundacja pod nazwą Vera Icon, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dariusza Nowaka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Gregułę w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, w dniu 21 września 2022 roku, Rep. A nr 9524/2022 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

Fundacja ma osobowość prawną. 

Fundacja na co dzień współpracuje oraz wspiera Wspólnotę Twórców Chrześcijańskich Vera Icon.

Art.2 

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą Fundacji jest Kraków. 

Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

Fundacja może tworzyć oddziały, filie i agencje do realizacji poszczególnych zadań, działające w ramach osobowości prawnej fundacji i na podstawie przepisów Statutu.

Art.3 

Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Art.4 

Fundacja posługuje się znakiem graficznym według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.

 

Rozdział II

Cele fundacji i formy ich realizacji

Art.5

Celami Fundacji są:

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

działalność charytatywna,

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

działalność na rzecz integracji cudzoziemców,

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

promocja i organizacja wolontariatu,

pomoc Polonii i Polakom za granicą,

działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,

działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

kult religijny.

Art.6

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:

prowadzenie działalności wydawniczej, artystycznej, informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej,

prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane między innymi w sieci internetowej  za pośrednictwem portali społecznościowych

wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie,

inicjowanie współpracy pomiędzy polskimi środowiskami społecznymi, zawodowymi i regionalnymi oraz organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi, 

uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, 

finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego,

rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu,

udzielanie pomocy społecznej,

współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, podmiotami gospodarczymi, środkami masowego przekazu,

współpraca z uczelniami wyższymi, placówkami oświatowymi, samorządami zawodowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi,

współpraca i utrzymywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami działającymi w Polsce i zagranicą w obszarze pomocy społecznej, 

podejmowanie innych przewidzianych prawem działań dla realizacji celów Fundacji.

Fundacja może zmienić cel jedynie na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji i Rady Fundacji.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

Art.7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1050 złotych przyznany Fundacji przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz inne składniki majątkowe, w tym nieruchomości, ruchomości i prawa nabyte w trakcie jej działalności.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Art.8

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a)     darowizn, spadków, zapisów,

b)     dotacji, subwencji i dofinansowań,

c)      dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych,

d)     crowdfundingu i zbiórek publicznych,

e)      dochodów z majątku Fundacji,

f)    odsetek i depozytów bankowych, w tym także odsetek od środków wchodzących w skład funduszu założycielskiego,

g)     udziałów w zyskach osób prawnych,

h)     grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia,

i) wszelkich innych źródeł zgodnych z prawem.

Dochody Fundacji przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość wg zasad obowiązujących osoby prawne.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem może być w szczególności: 

90.03.Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA

90.01.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

90.02.Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

85.52.Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

91.02.Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW

58.11.Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

58.14.Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

58.19.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

58.13.Z WYDAWANIE GAZET

55.20.Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

Art.9

Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, tj. takich z którymi członkowie organów lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

Fundacja nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na szczególnych zasadach tj. innych niż stosowane do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art.10

Środki finansowe wchodzące w skład majątku Fundacji mogą być gromadzone m.in. na rachunkach i lokatach bankowych, w depozycie osoby wyznaczonej przez Zarząd, ulokowane w obligacjach, akcjach, udziałach oraz innych instrumentach finansowych, jak również w nieruchomościach, a także ruchomościach stanowiących środki trwałe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym w szczególności fundusze celowe.

Art.11

Rokiem obrotowym Fundacji i jednocześnie jej rokiem podatkowym w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami polskimi.

Art.12

Fundacja posiada rachunek lub rachunki bankowe w bankach wybranych przez Zarząd.

Osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji Fundacji mogą udzielić pełnomocnictwa do dokonywania operacji na rachunku bankowym poszczególnym Członkom Zarządu lub osobom trzecim.

Rada Fundacji posiada stały wgląd do rachunku bankowego wyłącznie w zakresie monitorowania stanu konta z wyłączeniem możliwości dokonywania operacji finansowych.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji i wewnętrzna organizacja

Art.13

Organami Fundacji są:

Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,

Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”

Rada Naukowa.

 Organy Fundacji podejmują wszystkie decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. Jeśli Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, Prezes Zarządu podejmuje decyzje jednoosobowo w formie uchwały.

 

Zarząd 

Art.14

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

b) realizacja celów statutowych Fundacji; 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji; 

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Zarządu Fundacji.

Art.15

Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż jednej i nie więcej niż pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu. Zarząd może składać się z jednej osoby tylko wtedy, gdy jest nią Prezes.

Zarząd Fundacji wybierany jest przez Radę Fundacji, z tym, że pierwszy Zarząd Fundacji ustanawia Fundator.

Dopuszczalne jest sprawowanie przez Fundatora funkcji Członka Zarządu.

Funkcja Prezesa jak i członkostwo w Zarządzie wygasa po upływie kadencji albo na skutek śmierci członka Zarządu, jego pisemnego zrzeczenia się funkcji złożonego na ręce Fundatora lub odwołania Członka Zarządu przez Radę Fundacji. 

Zrzeczenie się członkostwa w Zarządzie musi być złożone na jeden miesiąc naprzód na koniec roku obrachunkowego do Rady Fundacji.

Odwołanie Prezesa lub Członka Zarządu dokonuje Rada Fundacji.

Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu.

Prezes Zarządu powiadamia o posiedzeniu członków Zarządu.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Kadencja Prezesa oraz każdego z Członków Zarządu trwa 3 lata licząc od dnia powołania na tę funkcję. 

Art.16

Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art.17

Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub być zatrudnieni na podstawie innych stosunków prawnych.

Art.18

Zarząd w szczególności:

a) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz a także odpowiada za realizację jej celów,

b) decyduje o bieżącej działalności Fundacji, w tym o jej działalności gospodarczej,

c) zarządza majątkiem Fundacji,

d) określa szczegółowy program pracy Fundacji,

e) przygotowuje i publikuje sprawozdania z działalności Fundacji,

f) zatrudnia pracowników Fundacji i określa ich obowiązki a także zatrudnia osoby związane z realizacją zadań Fundacji,

g) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

h) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nienależących do kompetencji innych organów. 

Art.19

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu, chyba że Statut stanowi inaczej.

Posiedzenia mogą odbywać się za pomocą środków umożliwiających komunikację na odległość. W ten sam sposób Zarząd może podejmować uchwały.

Posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu w sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy Członek Zarządu może zwołać posiedzenie.

W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Fundatorzy oraz Rada Fundacji.

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

Rada Fundacji

Art.20

Pierwsza Rada Fundacji wybierana jest przez Fundatora.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji i składa się z co najmniej trzech członków, a jej kadencja trwa 3 lata.

Członkowie Rada Fundacji: 

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

Posiedzenia Rada Fundacji mogą być także realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym. 

Tryb działania Rada Fundacji może określać uchwalony przez nią Regulamin.

W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady lub wygaśnięcia jego kadencji Rada ma prawo dokooptować do swego grona nowego członka Rady (nowych członków Rady), a decyzja w tej sprawie wymaga uchwały podjętej większością głosów, zaś w przypadku śmierci, rezygnacji lub wygaśnięcia kadencji wszystkich członków Rady jednocześnie nową Radę ustanawia Fundator.

Rada ma obowiązek w sytuacjach rażąco sprzecznych z chrześcijańską misją Fundacji wstrzymać działania Zarządu Fundacji. 

Członkowie Rady mogą być odwoływani przed upływem okresu na który zostali powołani zgodną decyzją Fundatora z ważnych przyczyn, do których zaliczyć należy w szczególności: niewywiązywanie się przez członka Rady z obowiązków, działanie sprzeczne z prawem, niniejszym statutem bądź najlepszym interesem fundacji oraz niezdolności do pełnienia funkcji.

Członkowie Rady pełnią swe funkcje honorowo.

W wyjątkowych wypadkach członkowi Rady pełniącemu swoją funkcję honorowo, z tytułu pełnienia funkcji w Radzie, może zostać przyznany zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Członkowie Rady Fundacji spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego Rady Fundacji.

Przewodniczący Rady może przekazać innemu członkowi zwyczajnemu swoje uprawnienia na określony czas lub w określonym zakresie.

Do Rady Fundacji należy:

wyznaczanie ogólnych kierunków działań i rozwoju Fundacji;

nadzorowanie pracy Zarządu i udzielanie mu odpowiednich wytycznych dotyczących prowadzenia Fundacji;

rozpatrywanie przedstawianych przez Zarząd planów działalności Fundacji i planów finansowych;

rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji i sprawozdań finansowych oraz udzielanie Zarządowi pokwitowania;

ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu;

rozpatrywanie projektów sprawozdań składanych przez Zarząd organom państwowym;

wykonywanie innych kompetencji powierzonych Radzie w niniejszym statucie;

Rada Fundacji może żądać od Zarządu przedstawienia informacji i wyjaśnień w sprawach fundacji.

Na posiedzenie przewodniczący zaprasza, informując o proponowanym porządku obrad, członków Rady i Zarząd.

Porządek obrad proponowany przez przewodniczącego może być rozszerzony uchwałą Rady.

Prawidłowo zwołane posiedzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Rady. Uczestnictwo w posiedzeniu Rady jest możliwe za pośrednictwem środków teleinformatycznych.

W sprawach mniejszej wagi lub niecierpiących zwłoki przewodniczący może poddać pod głosowanie projekt uchwały drogą korespondencyjną, przedstawiając jego treść, wraz z uzasadnieniem, wszystkim członkom Rady uprawnionym do głosowania i wyznaczając odpowiedni termin do zajęcia stanowiska.

Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji, chyba że niniejszy statut zastrzega inną większość kwalifikowaną.

Jeśli liczba głosów za przyjęciem uchwały jest równa liczbie głosów przeciwko jej przyjęciu, decydujący głos należy do Przewodniczącego Rady Fundacji. 

 

Rada Naukowa

Art.21

Fundacja może utworzyć Radę Naukową, która jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji.

W skład Rady Naukowej wchodzą osoby o znaczącym dorobku naukowym lub uznanej pozycji zawodowej.

Rada Naukowa składa się z nie mniej niż 2 członków, a Członkowie Rady Naukowej są powoływani przez Zarząd na czas nieoznaczony.

Członkowie Rady Naukowej wyrażają swoją opinię i służą poradą w zakresie realizacji celów Fundacji na wniosek Zarządu. Opinia może zostać wyrażona w formie pisemnej. 

Osoba, która pełni funkcję w Radzie Naukowej może zostać wybrana ponownie na kolejne kadencje.

Członkowie Rady Naukowej nie posiadają prawa głosu nad uchwałami innych organów Fundacji.

Rada Naukowa pełni wobec Rady Fundacji funkcję doradczą. 

 

Rozdział V

Zmiany statutu i likwidacja Fundacji

Art.22

Statut Fundacji może zostać zmieniony poprzez pisemną uchwałę podjętą przez Fundatora lub Radę Fundacji.

Art.23

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została utworzona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Likwidacja może nastąpić na skutek podjęcia uchwały o likwidacji przez Fundatora lub Radę Fundacji i wyrażenia jej na piśmie.

Art.24

W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji, Fundator lub Rada Fundacji powołują likwidatora. Likwidatorem Fundacji może zostać Zarząd.

Art.25

Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji zostanie przeniesiony do innej organizacji pozarządowej wspierającej cele Fundacji. Decyzja o wyborze organizacji pozarządowej zostanie podjęta przez Fundatora i wyrażona na piśmie. 

Art.26

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Co robimy?

2022

Synod artystów, Galeria Zielona 13, Łódź

 

8.12 Dyskusja wokół zagadnień synodalnych, lab artystyczny,

8-15.12 Rezydencje artystyczne, uzupełnianie wystawy

15.12 Synteza – panel podsumowujący

15.12-31.01 Wystawa

Wystawa zbiorowa Punkty orientacyjne, Galeria Zielona 13, Łódź

“JEDEN – ŚWIĘTY – POWSZECHNY – APOSTOLSKI”  rekolekcje wakacyjne Vera Icon w Korbielowie – połączone z trybem plenerowym – w czasie rekolekcji ślubowanie

Wystawa NACZYNIA POŁĄCZONE
O jedności Boga i Stworzenia
– wystawa zbiorowa, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

 

Wystawa Aleksandry Pulińskiej “Raðljóst. Wystarczająco wiele światła, by odnaleźć drogę”, Galeria Zielona 13, Łódź


Projekt realizowany w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska 2021

 

Wystawa zbiorowa ACROSS, Galeria Zielona 13, Łódź

SPOTKANIE NOWOROCZNE OGÓLNOPOLSKIEJ WSPÓLNOTY

2021

Adwentowe rekolekcje on-line we wspólnotach lokalnych. Głoszący: Piotr Oleś OP

“NABI. Milczenie i Ogień” rekolekcje wakacyjne Vera Icon w Pratulinie – połączone z trybem plenerowym – w czasie rekolekcji ślubowanie

Spotkanie on-line z Jackiem Hajnosem, Osiem złych myśli. Konferencja i prezentacja twórczości. Spotkanie organizowane przez wspólnotę warszawską.

Ogólnopolskie spotkanie świąteczno-noworoczne Vera Icon (on-line)

2020

Adwentowe rekolekcje on-line we wspólnotach lokalnych połączone ze ślubowaniem. „Św. Jan Chrzciciel. Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał” (J 3,30)

Spotkanie on-line z Jackiem Hajnosem. One of us. Prezentacja twórczości. Spotkanie organizowane przez wspólnotę krakowską.

Warsztaty wokalne tradycyjnego śpiewu kurpiowskiego z kapelą „Miód na Serce” w Kurniku Polskim połączone ze zwiedzaniem Tykocina i Supraśla. Wizyta w Muzeum Ikon z wystawą czasową Jerzego Nowosielskiego i Leona Tarasewicza “Przemienienie”. Spotkanie organizowane przez wspólnotę warszawską.

Spotkanie on-line z Dariuszem Nowakiem. Requiem. Świadectwo i prezentacja twórczości. Spotkanie organizowane przez wspólnotę warszawską.

Spotkanie on-line z Karoliną Hałatek. Świadectwo światła. Świadectwo i prezentacja twórczości. Spotkanie organizowane przez wspólnotę warszawską.

Spotkanie z Jackiem Hajnosem. Świadectwo. Spotkanie organizowane przez wspólnotę łódzką.

Warsztaty tkania gobelinu z Walentyną Balcerzak organizowane przez wspólnotę warszawską Vera Icon i Klub Lidera Rzeczypospolitej w czasie Jarmarku na Freta w Warszawie

Organizacja rekolekcji internetowych dla artystów i twórców kultury pt.: POŚRODKU

Realizacja Murali w Ruszowicach koło Głogowa – Maciej Pisiałek i Konrad Koch

Organizacja rekolekcji wielkopostnych dla artystów pt.: Nabi. Milczenie i ogień. (wydarzenie odwołane z powodu epidemii koronawirusa)

2019

Udział w spotkaniach Taize we Wrocławiu – prowadzenie konferencji pt.: Jak przekazać wiarę w świecie multimediów? Jak nawiązać dziś kontakt z ludźmi?

Organizacja rekolekcji adwentowych dla artystów pt.: Nabi. Usta Boga, Skorzeszyce

Organizacja wraz z Centrum Myśli JPII wystawy Jacka Hajnosa pt.: Różnica w Holu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Vera Icon było partnerem debaty pt.: Granica w sztuce organizowanej przez Centrum Myśli JPII w Warszawie. Udział w debacie wzięła m. in. Karolina Staszak.

Warsztaty druku linorytu i malowania na torbach organizowane przez wspólnotę warszawską Vera Icon podczas Jarmarku na Freta w Warszawie

Wystawa zbiorowa pt. POSTSCRIPTUM w czasie Festiwalu Musica Divina w Krakowie w Galerii Fundacji Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ. Wydany został katalog wystawy.

Organizacja wakacyjnych rekolekcji dla artystów i organizatorów kultury pt.: Amen. O budowaniu na skale, Leśna Podlaska

Realizacja muralu Miłosierdzia w ramach Święta Młodych w Aleksandrowie Łódzkim, autor Szymon Ryczek

Wystawa zbiorowa organizowana przez wspólnotę warszawską Vera Icon oraz wspólnotę Betesda pt.: Anima mea w Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie

Udział w Nocy Muzeów w MAW, wykład o. Tomasza Biłki OP , pt.: Jak wygląda twoja dusza?

Oprawa Wielkiego Piątku w kościele oo. Salezjanów w Łodzi, organizowana przez wspólnotę łódzką Vera Icon

Organizacja rekolekcji wielkopostnych dla artystów pt.: Znak Jonasza, Harmęże k. Oświęcimia

2018

Organizacja Rekolekcji Adwentowych dla artystów pt.: Świadectwo, Zaborowiec k. Leszna

 Zaproszenie Vera Icon do realizacji projektu Sztuka w drodze, organizator: Centrum Myśli JP2, prezentacja pracy O wolności na billboardach i citylightach w centrum Warszawy.

Organizacja wraz z Centrum Myśli JPII wystawy Jacka Hajnosa pt.: Różnica w Krakowie

Udział w debacie Mural a Icona, gościem z grupy Vera Icon był o. Tomasz Biłka, Organizator: Centrum Myśli JPII

Organizacja rekolekcji wakacyjnych pt. Oblicze w Czerwińsku nad Wisłą.

Organizacja wystawy Świadectwo, dwie odsłony ekspozycji, aukcja prac w Muzeum Archidiecezjalnym, organizatorzy: Vera Icon, Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz XI Zjazd Gnieźnieński, Poznań – Galeria u oo. Jezuitów, Gniezno. Wydany został katalog wystawy.

Spotkanie z JE Biskupem Edwinem Dela Peña i p. Jonathanem Luciano Dyr. ACN Philippines pt.: μαρτυρία Wyznanie czy świadectwo. Klasztor oo. Dominikanów, Łódź

Organizacja rekolekcji wielkopostnych dla artystów pt.: Błogosławieni, Góra św. Anny

2017

Organizacja rekolekcji adwentowych pt.: Światło i sól, spotkanie dla twórców i organizatorów kultury, Porszewice

Organizacja rekolekcji wielkopostnych dla artystów pt.: Drugie Nawrócenie, Warszawa

2016

Realizacja projektu Jubileuszowych Murali Dominikańskich towarzyszących obchodom 800-lecia istnienia Zakonu Kaznodziejów, Łódź Wizja św. Dominika – główny mural (ściana przy ul. Pomorskiej 22 w Łodzi, 850 m2) Kontemplacja, ul. Wólczańska 27, Czarny kruk; ul. Żeromskiego 31, Orły, Próchnika 15

Organizacja wystaw – Misericordia i Różnica Jacka Hajnosa. Zbiorowa wystawa grupy Vera Icon odbyła się w Holu Centrum Promocji Mody, natomiast indywidualna Jacka Hajnosa miała miejsce w Galerii Kobro, ASP, Łódź. Wystawy były częścią obchodów Światowych Dni Młodzieży.

Ewangelizacja Huty – „Jestem z Huty”, przeprowadzenie warsztatów malowania murali oraz stworzenie czterech autorskich wielkoformatowych obrazów, akcja przeprowadzona z udziałem biskupa Grzegorza Rysia

XVII Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO, udział w targach na zaproszenie Zakonu Dominikanów, prezentacja grupy Vera Icon, Kielce. Stworzenie na targi serii figurek osób świętych.

Rekolekcje dla artystów i organizatorów kultury pt.: Ciężar Chwały, Dom św. Jacka na Jamnej

Rekolekcje dla artystów, klasztor oo. Dominikanów, Łódź (msze św., konferencje, koncert zespołu Owca)

Wystawa zbiorowa członków grupy Vera Icon pt.: Obraz odnaleziony, CPM, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi.

Wystawa zbiorowa grupy Vera Icon pt.: UBOGA, zakończona aukcją prac, Galeria Zielona 13, Łódź. Wydany został katalog wystawy.

2015

Wystawa zbiorowa grupy Vera Icon pt.: Misericordia, prezentowana w czasie festiwalu Strefa Chwały w Starym Sączu, a także w Centrum Kultury Ruczaj w Krakowie (IX.2015) oraz w czasie VIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Skierniewicach (X.2015). Wydany został katalog wystawy.

Rekolekcje dla artystów pt.: Jan Chrzciciel – Anioł Pustyni, Wierzchy k. Koluszek

Organizacja rekolekcji pt.: Ciężar chwały, Jamna – Dom Św. Jacka

2014

Seria konferencji o. Tomasza Biłki, klasztor oo. Dominikanów w Krakowie

Rekolekcje dla artystów i organizatorów kultury, klasztor oo. Dominikanów w Jarosławiu

2013

Wystawa zbiorowa grupy Vera Icon pt.: “Wiary Godny”, Galeria Główna u Attavantich, Jarosław. Wydany został katalog wystawy.

Rekolekcje dla artystów i organizatorów kultury, klasztor oo. Dominikanów w Jarosławiu