Polityka funkcjonowania strony www dotycząca darowizn od użytkowników

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza polityka określa zasady dotyczące funkcjonowania strony internetowej (dalej zwanej “Stroną”) oraz procesu dokonywania darowizn przez użytkowników na rzecz Fundacji Vera Icon, Kraków, 30-240 przy ul.Rzepichy 18, KRS: 0001003838, REGON: 523734208, NIP: 6772486916, zwaną dalej Fundacją.

1.2. Korzystając z usług Strony i dokonując darowizn, użytkownicy akceptują i zobowiązują się do przestrzegania niniejszej polityki.

Darowizny

2.1. Użytkownicy mają możliwość dobrowolnego dokonywania darowizn na rzecz Fundacji.

2.2. Darowizny mogą być dokonywane za pomocą platformy płatności online udostępnionej na Stronie lub poprzez inne metody, o ile takie zostaną wyraźnie wskazane przez Fundację.

2.3. Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny jednorazowe lub darowizny cykliczne (patrz niżej) umożliwiające regularne, comiesięczne przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej ze wskazanej karty płatniczej na rzecz Fundacji.

2.4. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie batory.org.pl/wspieraj lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna”.

Płatności cykliczne

3.1. Darczyńca, decydując się na przekazanie darowizny w formie płatności cyklicznej, wybiera możliwość comiesięcznego pobierania kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wybranej lub wpisanej przez siebie darowizny z karty płatniczej przez Operatora Płatności (Elavon).

3.2. Darowizna cykliczna będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

3.3. W ramach usługi płatności cyklicznych, Darczyńca ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty są bezpiecznie przechowywane przez operatora płatności (Elavon). Elavon, pełniąc rolę pośrednika w dokonaniu płatności, udostępnia Token do płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), który umożliwia Darczyńcy dokonywanie regularnych płatności na rzecz Fundacji.

3.4. Fundacja nie przechowuje ani nie przetwarza danych kart płatniczych

 (kredytowych lub debetowych) Darczyńców w swoim systemie informatycznym. Dane te są udostępniane wyłącznie Operatorowi płatności.

3.5. Dane Darczyńcy, tytuł darowizny oraz kwota płatności są dostarczane Elavonowi przez Fundację. Zlecenie płatności jest przekazywane do rejestracji po otrzymaniu wpłaty przez Elavon.

3.6. Elavon nie pobiera od Darczyńcy opłaty za realizację usługi. Cała kwota darowizny trafia na konto Fundacji. Elavon pobiera prowizję oraz dodatkowe opłaty od Fundacji.

3.7. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego, zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.

3.8. Po wygaśnięciu ważności karty Darczyńcy, obciążanie zostaje przerwane, a żadne darowizny nie będą pobierane. Po wznowieniu karty i ponownym ustanowieniu nowej karty jako metody płatności na stronie batory.org.pl/wspieraj, Darczyńca może kontynuować regularne darowizny.

3.9. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.elavon.pl

Przetwarzanie danych osobowych

4.1. W przypadku dokonania darowizny, użytkownik może być poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

4.2. Fundacja gwarantuje poufność i ochronę przekazanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Potwierdzenie darowizny

5.1. Po dokonaniu darowizny, użytkownik otrzyma automatyczne potwierdzenie przelewu lub wpłaty na podany przez niego adres e-mail.

5.2. W przypadku konieczności wystawienia potwierdzenia darowizny w formie pisemnej, użytkownik proszony jest o kontakt z Fundacją drogą mailową: [email protected] w celu uzyskania niezbędnych informacji i złożenia odpowiedniego wniosku.

Zwroty darowizn lub rezygnacja z płatności cyklicznej

6.1. Darowizny przekazane na rzecz Fundacji są dobrowolne i nie podlegają zwrotom.

6.2. Darczyńca może zrezygnować z płatności cyklicznej w dowolnym momencie, skontaktowawszy się z Fundacją pod adresem: [email protected]. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości frazy: “Rezygnacja z darowizny” oraz o podanie informacji takich jak: imię i nazwisko, adres e

-mail, który został podany w deklaracji przystąpienia do płatności cyklicznych. Odwołanie płatności będzie miało skutek od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Darczyńca je zgłosił.

6.3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących dokonanej darowizny, użytkownik może skontaktować się z Fundacją w celu uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

Odpowiedzialność Fundacji

7.1. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Strony i poprawne przetwarzanie darowizn.

7.2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które mogą uniemożliwić dokonanie darowizny lub opóźnić jej przetworzenie.

Postanowienia końcowe

8.1. Niniejsza polityka funkcjonowania Strony w zakresie darowizn wchodzi w życie w dniu jej opublikowania na Stronie.

8.2. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce funkcjonowania Strony dotyczącej darowizn w dowolnym momencie. Zmiany te będą publikowane na Stronie i będą obowiązywać od daty ich opublikowania.

8.3. Użytkownicy zobowiązani są regularnie sprawdzać Stronę w celu zapoznania się z aktualnymi zasadami dotyczącymi darowizn.

8.4. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów związanych z dokonywaniem darowizn, użytkownicy mogą skontaktować się z Fundacją pod adresem e-mail: [email protected].

Niniejsza polityka funkcjonowania Strony dotycząca darowizn ma na celu zapewnienie przejrzystości, bezpieczeństwa i sprawności procesu dokonywania darowizn na rzecz Fundacji Vera Icon. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z niniejszymi zasadami oraz do skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Dziękujemy za wsparcie i zaufanie, które wykazujecie, dokonując darowizn na rzecz naszej Fundacji.